Tuesday, October 7, 2008

副总之争系列五: 沙登九命猫叶炳汉再〖再战江湖〗


阿炳伯的表述
(一) 我有经验,我愿意贡献。
(二) 经验是本钱、阅历是强点,选我有远见。
(三) 我非过气,也不过期,我可以继续。
(四) 为党付出不言休、为民服务不泄气。
(五) 屡战屡败、屡败屡战、没有运气但有勇气。
(六) 不要问我为什么、我知道自己做什么。

本刊的话:
(一) 竞选是权利、提名是程序、输赢先不计,阿炳伯(不叫阿炳哥)除了勇气还是勇气。

(二) 姜是老的辣、人是老的精 ?

(三) 旧梦不须记,逝去种种今天来追忆?

(四) 阿炳伯还有人生未圆之梦?

(五) 阿炳伯做过州议员、州行政议员、国会议员、巴生港务局主席,人生几何几许,但愿知足常乐啊 !

(六) 长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上;阿炳伯何必顽抗又强求 ?


剪报取自 http://mpserdang.blogspot.com


4 comments:

Anonymous said...

华文报章用词太跨张,九命猫已用完他的生命,这一次一定没命了。炳伯人在马华,该做的事做了,留下来没意思。给其他人一点机会,不需要永远说你有经验,你有经验,你一直在做,做到几时,你不退位,不给机会年轻的,他们几时才有经验?

Anonymous said...

Yap Pian Hon is too old to give any meaning to MCA struggle. Better stay out the race for good. It may sound undemocratic but the truth is he must learn how to retire gracefully.

Anonymous said...

Yap Pian Hon pemimpin MCA zaman 60an, tak paut masuk buat kacau. Tiap-tiap kali pilihan raya parti, dia masuk contest, macam dia banyak pandai. MCA tak boleh tak ada dia. Kasi buang dalam tong sampah sajalah.

冠凯 said...

i always think that some of the veteran should giv way to the younger generation