Sunday, March 7, 2010

温故知新:2008年党选成绩

MCA Election Results 2008
2008年度党选成绩

总会长

1. 蔡锐明 (917)
2. 翁诗杰 (1,429)-(中)


署理总会长

1. 黄家泉 (1,001)
2. 林祥才 (209)
3. 李学德 (10)
4. 蔡细历 (1,115)-(中)

副会长

1. 陈国煌 (1,329) (中)
2. 冯镇安 (883)
3. 江作汉 (1,798) (中)
4. 廖中莱 (1,725) (中)
5. 曹志雄 (1,233)
6 叶炳汉 (445)
7. 林德昌 (268)
8. 黄燕燕 (1,659) (中)

中委(25人)

01. Wong Mook Leong (1,208)(中)-黄木良
02. Ong Chen Huing (385)
03. Wong Koon Mun (912)
04. Gan Ping Sieu (1,494)(中)-颜炳寿
05. Ti Lian Ker (1,334)(中)-郑联科
06. Lim Choon Kin (522)
07. Lee Chee Keong (296)
08. Chau Tet On (578)
09. Lee Kon Yin (466)
10. Lee Chong Meng (402)
11. Tan Khai Beng (190)
12. Hoh Khai Mun (1,336)(中)-何启文
13. Chin Yen Foo (246)
14. Tang See Hang (592)
15. Yit Lee Kok (434)
16. Ho Cheng Wang (934)
17. Theng Book (640)
18. Loke Yuen Yow (1,074)(中)-陆垠佑
19. Chai Kim Sen (727)
20. Lee Chee Leong (1,504)(中)-李志亮
21. Lai Yit Fee (755)
22. Hou Kok Chung (1,543)(中)-何国忠
23. Loh Seng Kok (1,141)(中)-卢诚国
24. Tan Chai Ho (1,568)(中)-陈财和
25. Tan Chong Seng (856)
26. Teh Kim Poo (872)
27. Ho You Meng (189)
28. Ong Chong Swen (952)
29. Yu Chok Tow (1,469)(中)-尤焯韬
30. Koe He Choon (306)
31. Chang Aik Ming (239)
32. Gan Tian Loo (1,377)(中)-颜天禄
33. Ei Kim Hock (1,046)
34. Yip Chee Kiong (439)
35. Ho Yoon Ping (510)
36. Wong Siong Hwee (1,076)(中)-黄祥辉
37. Wong Foon Meng (1,569)(中)-王弗明
38. Tan Ken Ten (1,020)
39. Kong Sing Chu (1,184)(中)-江承俊
40. Yeow Chai Thiam (1,374)(中)-姚再添
41. Heng Seai Kie (975)
42. Tan Cheng Liang (1,548)(中)-陈清凉
43. Goh Siow Huat (553)
44. Lee Sing Chooi (1,434) (中)-已故李成才
45. Thong Fah Chong (586)
46. Tang Heap Seng (360)
47. Chau Boon Seong (259)
48. Chong Itt Chew (1,363)(中)-张日洲
49. Khoo Keok Hai (1,177)(中)-邱克海
50. Por Choo Chor (1,075) (中)-傅子初
51. Wee Jeck Seng (1,418)(中)-黄日升
52. Loh Yoon Foo (778)
53. Wong Nai Chee (1,466)(中)-王乃志
54. Koo Chin Nam (536)
55. Teng Boon Soon (977)
56. Tan Seong Lim (174)
57. Liew Yuen Keong (1,224)(中)-廖润强
58. Tan Chin Meng (781)
59. Yew Teong Look (991)
60. Lee Wei Kiat (1,597)(中)-李伟杰
61. Tan Teik Cheng (737)
62. Lau Chiek Tuan (887)
63. Tee Siew Kiong (1,170)(中)-郑修强

5 comments:

Anonymous said...

真棒职位。真的很喜欢读你的博客帖子。

Anonymous said...

相当不错的职位。我只是偶然发现您的博客和想说的话,我很喜欢浏览你的博客帖子。在任何情况下,我会订阅你的饲料,我希望你写的再次光临!

Anonymous said...

我只是你的网页添加到我的最爱。我喜欢读您的文章。谢谢!

Anonymous said...

以为我会评论说整齐的主题,你有没有为自己吗?这真是真棒!

Anonymous said...

Thanks for taking the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If potential, as you achieve experience, would you thoughts updating your blog with further data? It is extremely helpful for me.